Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?:

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie:

 • podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie,
 • uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko,
 • zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły promującej Zdrowie?:

 • edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
 • etos zdrowia w szkole,
 • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne  do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.