KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Węglówce

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce Węglówka 81 , 38-420 Korczyna, tel. 13 43 544 04, e-mail: spweglowka@wp.pl.
 2. W szkole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować
  w wszelkich sprawa związanych  Pani/Pana oraz dziecka danymi. Jest nim Pan Patryk Filip. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: liwerbeg@onet.pl
 3. Dane osobowe uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w następujących celach:
 4. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest: 6  ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, statutem szkoły
 5. promocji szkoły oraz uczniów na stronach i portalach prowadzonych przez szkołę w postaci wizerunku oraz osiągnięcia dziecka. Podstawa prawna dobrowolnie wrażona zgoda
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący szkoły oraz podmioty z, którymi Administrator podpisał umowę powierzenia danych osobowych np. podmioty doradcze, dostarczające oprogramowanie (dziennik elektroniczny), obsługujące szkołę w zakresie ekonomiczno – administracyjnym (GZEA w Korczynie).
 7. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia), świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych. Podanie danych wymienionych w pkt 3b wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem możliwości promocji ucznia i jego osiągnięć.
 12. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Dyrektor Szkoły

Ewa Rygiel